Znajda Państwo tutaj wszelkie przydatne informacje dotyczące współpracy z naszą firmą jak wskazówki przygotowania plików do druku solwentowego i uv, regulamin drukarni itp.

Druk UV - przygotowanie plików

Preferujemy format TIF z włączoną kompresją LZW.

 • PDF
 • AI – do wersji CS6
 • CDR – do wersji X7

W przypadku plików pdf – czcionki muszą zostać zamienione na krzywe, a wszelkie krzywe ze złożonymi wypełnieniami zamienione na grafikę rastrową.

W przypadku plików otwartych AI oraz CDR drukarnia nie bierze odpowiedzialność za kolorystykę, w przypadku braku oznaczenia kolorów ważnych w palecie CMYK.

Dokument w kolorystyce CMYK z wyłączonym profilem kolorystycznym – chyba, że profil ma zostać zachowany, wówczas prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w składanym zamówieniu.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane kolory w przypadku zapisania pliku z inną przestrzenią kolorystyczną niż CMYK.

Preferowana rozdzielczość pliku 300ppi, lub odpowiednio dobrana do ekspozycji bądź skali projektu.
Za jakość przekazanych materiałów do druku, odpowiedzialność ponosi zleceniodawca.

Projekty przygotowane do druku UV powinny zawierać spady o wielkości 2mm.

Oznacza to że projekt powinien mieć wymiar o 2mm większy z każdej strony od formatu materiału – czyli o 4mm większy na wymiarze.

Jednocześnie wszelkie istotne elementy grafiki powinny być odstawione od krawędzi gotowego wydruku o min. 2mm wgłąb projektu, by utworzyć tzw. pole bezpieczne.

W przypadku niestandardowego formatu materiału, lub konieczności umiejscowienia otworów montażowych, prosimy o przygotowanie wizualizacji.

W przypadku druku selektywnego bielą prosimy o kontakt z drukarnia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Zadaj nam je bezpośrednio, prosimy o

 

Regulamin świadczenia usług drukarskich przez

Neon Projekt Mateusz Fiuk
ul. Podmiejska 35
41-940 Piekary Śląskie
NIP 6272641696

1. Postanowienia ogólne:
 • Regulamin określa zasady korzystania z usług Neon Projekt Mateusz Fiuk
 • Postanowienia tego Regulaminu stanowią nierozerwalną część umowy/ zlecenia/ zamówienia, a jej podpisanie oznacza akceptację Regulaminu.
2. Przyjęcie zlecenia/realizacja:
 1. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Złożenie tych dokumentów stanowi warunek przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Realizacja zlecenia:
 1. Realizacja zamówienia nastąpi po dostarczeniu kompletnych materiałów do druku. Materiały te powinny być przygotowane według specyfikacji, którą klient może znaleźć na naszej stronie internetowej, lub w przypadku zlecenia przygotowania projektów przez Neon Projekt potwierdzenie ich poprawności.
 2. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego projektu w postaci plików edytowalnych, Drukarnia przygotuje materiał do druku i przekaże Klientowi do jego akceptacji. Koszt przygotowania do druku będzie doliczony do wartości zlecenia.
 3. Ważnym warunkiem przekazywanego materiału jest wzór lub/i szczegółowe informacje dotyczące charakteru i przedmiotu usługi. W przypadku braku wzorca kolorystycznego Neon Projekt nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane barwy druku. Nie dokonuje także korekt w treści materiałów przesłanych przez Klienta.
 4. W razie druku na materiale Klienta dostarczenie go do siedziby firmy na ul. Podmiejską 35 41-940 Piekary Śląskie  w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00. Termin realizacji naliczany jest od kolejnego dnia roboczego od daty powierzenia materiału.
 5. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu materiałów do druku wynikające z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w stosunku do ustalonego terminu.
 6. Dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych upoważnia Usługodawcę do wydłużenia terminu odbioru.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest również pokrycie wartości faktury, chyba, że strony postanowią inaczej.
 8. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów do druku, a Drukarnia odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji usługi (art. 641 kodeksu cywilnego), chyba, że jest to materiał powierzony przez klienta. W przypadku zlecenia na druk na szkle hartowanym/niehartowanym powierzonym/niepowierzonym Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne materiału.
 9. Drukarnia zobowiązana jest poinformować Klienta o mogącej wystąpić zmianie terminu realizacji wynikającej z przeszkód technicznych typu awaria, zwłoka w dostawie surowców, brak dostawy mediów oraz innych niezależnych od Wykonawcy przyczyn. W takim przypadku Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienie w wykonaniu zlecenia.
 10. Drukarnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli Klient nie spełnił zobowiązań związanych z wymogami technicznymi materiałów dostarczonych do Neon Projekt Mateusz Fiuk lub wprowadził zmiany dotyczące projektu, które uniemożliwiają Wykonawcy wywiązanie się z czasu wykonania zlecenia określonego w zamówieniu.
 11. W sytuacji, o której mowa w poprzedzających punktach Neon Projekt jest upoważniony alternatywnie:
  • do odstąpienia od zamówienia/zlecenia bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania, z prawem żądania wynagrodzenia za wykonane prace (art. 639 kc);
  • do żądania od Zamawiającego wyrażenia zgody na podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania w granicach niezbędnych do utrzymania harmonogramu wykonania innych zamówień, pod rygorem odstąpienia od zlecenia w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
 12. Zamawiający w przypadku druku na materiale własnym powyżej 20m2 zobowiązany jest do dostarczenia 10% materiału w zapasie, który zostanie zwrócony w razie niewykorzystania. Istnieje możliwość dostarczenia nominalnej ilości, lecz pod ryzykiem niezrealizowania pełnego zlecenia.
 13. Drukarnia dopuszcza możliwość wykonania próby druku na życzenie klienta. W takim przypadku przedstawiciel zobowiązany jest do pisemnego zaakceptowania druku.Drukarnia zobowiązana jest do powiadomienia Klienta, w ustalonym przez obie strony czasie, o terminie próby druku.
4. Płatności
 1. Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób:
  • przelewem na konto
 2. Przy dużych nakładach lub nietypowych zleceniach istnieje możliwość negocjacji cen.

5. Dostawa

 1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
  • transportem własnym Drukarni,
  • firmą kurierską,
  • samodzielny odbiór przez zamawiającego.
 2. W przypadku dowozu do Zamawiającego (transportem własnym jak i za pośrednictwem firmy kurierskiej) koszt dowozu jest doliczany do kosztu zamówienia.
 3. Przy odbiorze zamówienia dostarczanego osobiście przez Drukarnię należy koniecznie sprawdzić kompletność oraz stan przesyłki. W razie jej ewentualnego uszkodzenia natychmiast zawiadomić Neon Projekt, a reklamacje zgłaszać pisemnie w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego a udziałem przedstawiciela Drukarni, pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku ewentualnych uszkodzeń przedmiotu zamówienia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. W tym przypadku odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna (art. 429 kc).

6. Warunki reklamacji:

 1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 2. Reklamacje mogą być składane tylko w formie pisemnej:
  • drogą e-mail: neonprojekt@neonprojekt.com
  • osobiście lub listownie na adres: ul. Podmiejską 35 41-940 Piekary Śląskie
 3. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia.
 4. Klient powinien dostarczyć wadliwy produkt, którego reklamacja dotyczy w ilości podanej w piśmie reklamacyjnym, gdyż stanowi to podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
 5. W przypadku istnienia wad powstałych z winy Usługodawcy zobowiązuje się ona wykonać zlecenie poprawnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym chyba, że strony ustaliły inaczej. Drukarnia nie odpowiada za wady powstałe z winy Zamawiającego (np. w skutek przesłania źle przygotowanych materiałów), a także za wady wynikające wyłącznie z jakości materiału dostarczonego przez Zamawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowej jak i jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Reklamacja powinna być doręczona Usługodawcy na piśmie, pod rygorem utraty praw wynikających z rękojmi w terminie. Reklamacje dotyczące jakości druku należy złożyć nie później niż 3 dni robocze od daty odbioru.
 6. Drukarnia zobowiązana jest ustosunkować się do reklamacji na piśmie w terminie 7 dni od jej otrzymania.

7. Zakres odpowiedzialności

 1. W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wykonania zamówienia/ zlecenia lub odstąpienia od zamówienia, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości zaistniałej szkody i wartości przyjętego do wykonania zamówienia/zlecenia, oraz nie obejmuje pokrywania ewentualnych utraconych przez Zamawiającego korzyści.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w przypadku braku korekt ze strony Usługodawcy,
  • wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
  • opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia wymaganych dokumentów przez Zamawiającego,
  • Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące przesyłek kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.